Raport: Bilanse 2010 IV Kwartał
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
IV kwartał 2010r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna (GP)
  2. Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna (JB)
  3. Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna (JB)
  4. Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna (GP)
  5. Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna (JB)
  6. Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna (GP)
  7. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna (GP)
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
BILANS
gospodarstwa pomocniczego
sporządzony na dzień
31-12-2010
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWAStan na początek rokuStan na koniec rokuPASYWAStan na początek rokuStan na koniec roku
AAktywa trwałe
164 389,25101 664,78
AFundusz
162 551,2899 826,81
A.IWartości niematerialne i prawne
0,000,00
A.IFundusz jednostki
164 389,2599 826,81
A.IIRzeczowe aktywa trwałe
164 389,25101 664,78
A.IIWynik finansowy netto (+,-)
-1 837,970,00
A.II.1Środki trwałe
164 389,25101 664,78
A.II.1.1Zysk netto (+)
0,000,00
A.II.1.1Grunty
0,000,00
A.II.1.2Strata netto (-)
-1 837,970,00
A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
0,000,00
A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)
0,000,00
A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny
1 142,395 237,60
A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)
0,000,00
A.II.1.4Środki transportu
84 876,4246 528,83
A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek
0,000,00
A.II.1.5Inne środki trwałe
78 370,4449 898,35
BPaństwowy fundusz celowy
0,000,00
A.II.2Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)
0,000,00
CZobowiązania długoterminowe
0,000,00
A.II.3Środki przekazane na poczet inwestycji
0,000,00
DZobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
60 674,6944 700,30
A.IIINależności długoterminowe
0,000,00
D.IZobowiązania krótkoterminowe
13 957,001 443,17
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe
0,000,00
D.I.1.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
909,27786,24
A.IV.1.1Akcje i udziały
0,000,00
D.I.1.2Zobowiązania wobec budżetów
0,000,00
A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe
0,000,00
D.I.1.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
0,000,00
A.IV.1.3Inne długoterminowe aktywa finansowe
0,000,00
D.I.1.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
0,000,00
A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek
0,000,00
D.I.1.5Pozostałe zobowiązania
13 047,73656,93
BAktywa obrotowe
78 935,6559 929,27
D.I.1.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów
0,000,00
B.IZapasy
19 264,3013 672,86
D.I.1.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
0,000,00
B.I.1.1Materiały
11 073,2610 716,03
D.I.1.8Rezerwy na zobowiązania
0,000,00
B.I.1.2Półprodukty i produkty w toku
0,000,00
D.IIFundusze specjalne
46 717,6943 257,13
B.I.1.3Produkty gotowe
6 888,112 553,38
D.II.1.2Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
32 488,9328 673,46
B.I.1.4Towary
1 302,93403,45
D.II.1.2Inne fundusze
32 488,9328 673,46
B.IINależności krótkoterminowe
16 705,0014 103,00
ERozliczenia międzyokresowe
20 098,9317 066,94
B.II.1.1Należności z tytułu dostaw i usług
0,000,00
E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów
20 098,9317 066,94
B.II.1.2Należności od budżetów
7 191,001 320,00
E.IIInne rozliczenia międzyokresowe
0,000,00
B.II.1.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
0,000,00
FInne pasywa
0,000,00
B.II.1.4Pozostałe należności
9 514,0012 783,00
243 324,90161 594,05
B.II.1.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
0,000,00
243 324,90161 594,05
B.IIIŚrodki pieniężne
37 844,2030 484,19
243 324,90161 594,05
B.III.1.1Środki pieniężne w kasie
0,000,00
243 324,90161 594,05
B.III.1.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych
37 844,2030 484,19
243 324,90161 594,05
B.III.1.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego
0,000,00
243 324,90161 594,05
B.III.1.4Inne środki pieniężne
0,000,00
243 324,90161 594,05
B.IVKrótkoterminowe papierwy wartościowe
0,000,00
243 324,90161 594,05
B.VRozliczenia międzyokresowe
5 122,151 669,22
243 324,90161 594,05
CInne aktywa
0,000,00
243 324,90161 594,05
Suma aktywów243 324,90161 594,05Suma pasywów243 324,90161 594,05
A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
SymbolOpisWartość
071Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych14 433,10
071Umorzenie środków trwałych263 773,06
072Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia192 322,51
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy
2011-04-29

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna (JB)
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień
31-12-2010
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWAStan na początek rokuStan na koniec rokuPASYWAStan na początek rokuStan na koniec roku
AAktywa trwałe
152 848 140,09166 054 079,94
AFundusz
151 219 625,31164 534 808,97
A.IWartości niematerialne i prawne
90 220,188 189,25
A.IFundusz jednostki
139 340 166,80153 793 529,94
A.IIRzeczowe aktywa trwałe
128 192 451,93141 013 192,81
A.IIWynik finansowy netto (+,-)
11 879 458,5110 741 279,03
A.II.1Środki trwałe
123 138 879,53129 070 527,40
A.II.1.1Zysk netto (+)
35 032 069,0837 315 440,73
A.II.1.1Grunty
54 781 393,6954 890 439,98
A.II.1.2Strata netto (-)
-23 152 610,57-26 574 161,70
A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
66 899 573,8872 977 216,77
A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)
0,000,00
A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny
714 095,26595 939,93
A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)
0,000,00
A.II.1.4Środki transportu
672 169,67511 695,75
A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek
0,000,00
A.II.1.5Inne środki trwałe
71 647,0395 234,97
BPaństwowy fundusz celowy
0,000,00
A.II.2Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)
5 053 572,4011 942 665,41
CZobowiązania długoterminowe
0,000,00
A.II.3Środki przekazane na poczet inwestycji
0,000,00
DZobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
5 054 674,705 051 454,06
A.IIINależności długoterminowe
108 969,9876 199,88
D.IZobowiązania krótkoterminowe
4 914 393,974 622 986,53
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe
24 456 498,0024 956 498,00
D.I.1.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
1 696 824,351 673 803,35
A.IV.1.1Akcje i udziały
24 456 498,0024 956 498,00
D.I.1.2Zobowiązania wobec budżetów
81 884,6288 754,11
A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe
0,000,00
D.I.1.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
491 800,45590 372,66
A.IV.1.3Inne długoterminowe aktywa finansowe
0,000,00
D.I.1.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
818 577,99939 746,51
A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek
0,000,00
D.I.1.5Pozostałe zobowiązania
70 545,5428 934,89
BAktywa obrotowe
3 426 159,923 532 183,09
D.I.1.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów
646 201,13496 237,76
B.IZapasy
3 223,091 853,35
D.I.1.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
1 108 559,89805 137,25
B.I.1.1Materiały
3 223,091 853,35
D.I.1.8Rezerwy na zobowiązania
0,000,00
B.I.1.2Półprodukty i produkty w toku
0,000,00
D.IIFundusze specjalne
140 280,73428 467,53
B.I.1.3Produkty gotowe
0,000,00
D.II.1.2Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
51 809,560,00
B.I.1.4Towary
0,000,00
D.II.1.2Inne fundusze
51 809,560,00
B.IINależności krótkoterminowe
2 477 083,192 017 494,60
ERozliczenia międzyokresowe
0,000,00
B.II.1.1Należności z tytułu dostaw i usług
13 184,267 097,20
E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów
0,000,00
B.II.1.2Należności od budżetów
27,000,00
E.IIInne rozliczenia międzyokresowe
0,000,00
B.II.1.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
193,750,00
FInne pasywa
0,000,00
B.II.1.4Pozostałe należności
2 463 678,182 010 397,40
156 274 300,01169 586 263,03
B.II.1.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
0,000,00
156 274 300,01169 586 263,03
B.IIIŚrodki pieniężne
945 853,641 512 835,14
156 274 300,01169 586 263,03
B.III.1.1Środki pieniężne w kasie
0,000,00
156 274 300,01169 586 263,03
B.III.1.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych
945 853,641 512 835,14
156 274 300,01169 586 263,03
B.III.1.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego
0,000,00
156 274 300,01169 586 263,03
B.III.1.4Inne środki pieniężne
0,000,00
156 274 300,01169 586 263,03
B.IVKrótkoterminowe papierwy wartościowe
0,000,00
156 274 300,01169 586 263,03
B.VRozliczenia międzyokresowe
0,000,00
156 274 300,01169 586 263,03
CInne aktywa
0,000,00
156 274 300,01169 586 263,03
Suma aktywów156 274 300,01169 586 263,03Suma pasywów156 274 300,01169 586 263,03
A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
SymbolOpisWartość
071Umorzenie środków trwałych10 335 373,43
071Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych149 539,28
072Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia4 245 115,19
290Odpisy aktualizujące należności2 232 456,99
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy
2011-04-29

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna (JB)
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień
31-12-2010
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Stan na koniec roku poprzedniegoStan na koniec roku bieżącego
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
35 818 196,9338 514 243,99
A.I.Przychody netto ze sprzedaży produktów
797 480,09980 825,06
A.I.1.w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)
0,000,00
A.II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
0,000,00
A.III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0,000,00
A.IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
0,000,00
A.V.Przychody z tytułu dochodów budżetowych
35 020 716,8437 533 418,93
B.Koszty działalności operacyjnej
33 291 318,9739 780 782,56
B.I.Amortyzacja
1 851 416,602 900 493,46
B.II.Zużycie materiałów i energii
3 394 040,175 091 403,79
B.III.Usługi obce
5 397 325,206 271 876,26
B.IV.Podatki i opłaty
12 083,6122 419,65
B.V.Wynagrodzenia
12 869 728,8315 326 247,29
B.VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
3 671 335,893 508 703,37
B.VII.Pozostałe koszty rodzajowe
211 638,05272 873,53
B.VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów
0,000,00
B.IX.Inne świadczenia finansowane z budżetu
1 192 554,85998 248,51
B.X.Pozostałe obciążenia
4 603 918,905 240 048,89
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
2 526 877,96-1 266 538,57
D.Pozostałe przychody operacyjne
10 429 299,6213 132 000,34
D.I.Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych
1 420 768,012 438 769,60
D.II.Dotacje
6 924 269,447 335 507,43
D.III.Inne przychody operacyjne
1 851 416,602 900 493,46
E.Pozostałe koszty operacyjne
1 009 848,81513 370,70
E.I.Pozostałe koszty operacyjne
0,000,00
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
11 946 328,7711 352 091,07
G.Przychody finansowe
154 545,53247 502,50
G.I.Dywidendy i udziały w zyskach
0,000,00
G.II.Odsetki
96 245,53241 916,35
G.III.Inne
58 300,005 586,15
H.Koszty finansowe
221 415,79858 314,54
H.I.Odsetki
221 415,79858 314,54
H.II.Inne
0,000,00
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)
11 879 458,5110 741 279,03
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
0,000,00
J.I.Zyski nadzwyczajne
0,000,00
J.II.Straty nadzwyczajne
0,000,00
K.Zysk (strata) brutto (I +- J)
11 879 458,5110 741 279,03
L.Podatek dochodowy
0,000,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych
0,000,00
N.Zysk (strata) netto (K - L - M)
11 879 458,5110 741 279,03
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

główny księgowy
2011-04-29

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna (GP)
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
gospodarstwa pomocniczego
sporządzony na dzień
31-12-2010
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Stan na koniec roku poprzedniegoStan na koniec roku bieżącego
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
362 220,62377 272,65
A.I.Przychody netto ze sprzedaży produktów
271 437,33311 570,82
A.I.1.w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)
110 979,5392 721,92
A.II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
86 914,9861 894,89
A.III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0,000,00
A.IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
3 868,313 806,94
A.V.Przychody z tytułu dochodów budżetowych
0,000,00
B.Koszty działalności operacyjnej
1 078 408,721 081 344,91
B.I.Amortyzacja
63 289,8571 263,69
B.II.Zużycie materiałów i energii
176 296,80147 504,71
B.III.Usługi obce
56 310,2222 245,00
B.IV.Podatki i opłaty
19 121,507 440,00
B.V.Wynagrodzenia
486 664,61578 202,21
B.VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
80 320,8690 333,62
B.VII.Pozostałe koszty rodzajowe
81 162,1585 397,70
B.VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów
115 242,7378 957,98
B.IX.Inne świadczenia finansowane z budżetu
0,000,00
B.X.Pozostałe obciążenia
0,000,00
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
-716 188,10-704 072,26
D.Pozostałe przychody operacyjne
741 170,45734 740,03
D.I.Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych
0,000,00
D.II.Dotacje
637 241,21630 709,73
D.III.Inne przychody operacyjne
63 289,8571 263,69
E.Pozostałe koszty operacyjne
26 823,8630 739,80
E.I.Pozostałe koszty operacyjne
0,000,00
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
-1 841,51-72,03
G.Przychody finansowe
10,4872,03
G.I.Dywidendy i udziały w zyskach
0,000,00
G.II.Odsetki
10,4872,03
G.III.Inne
0,000,00
H.Koszty finansowe
6,940,00
H.I.Odsetki
0,000,00
H.II.Inne
6,940,00
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)
-1 837,970,00
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
0,000,00
J.I.Zyski nadzwyczajne
0,000,00
J.II.Straty nadzwyczajne
0,000,00
K.Zysk (strata) brutto (I +- J)
-1 837,970,00
L.Podatek dochodowy
0,000,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych
0,000,00
N.Zysk (strata) netto (K - L - M)
-1 837,970,00
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

główny księgowy
2011-04-29

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna (JB)
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Zestawienie zmian w funduszu
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień
31-12-2010
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Stan na koniec roku poprzedniegoStan na koniec roku bieżącego
I.Fundusz jednostki na początku okresu (BO)
116 012 503,27139 340 166,80
I.1.Zwiększenie funduszu (z tytułu)
0,000,00
I.1.1.Zysk bilansowy za rok ubiegły
0,000,00
I.1.2.Zrealizowane wydatki budżetowe
0,000,00
I.1.3.Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki
0,000,00
I.1.4.Środki na inwestycje
0,000,00
I.1.5.Aktualizacje środków trwałych
0,000,00
I.1.6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje
0,000,00
I.1.7.Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek
0,000,00
I.1.8.Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,000,00
I.1.9.Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący
0,000,00
I.1.10.Inne zwiększenia
0,000,00
I.2.Zmniejszenia funduszu jednostki
0,000,00
I.2.1.Strata za rok ubiegły
0,000,00
I.2.2.Zrealizowane dochody budżetowe
0,000,00
I.2.3.Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły
0,000,00
I.2.4.Dotacje i środki na inwestycje
0,000,00
I.2.5.Aktualizacja środków trwałych
0,000,00
I.2.6.Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji
0,000,00
I.2.7.Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek
0,000,00
I.2.8.Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,000,00
I.2.9.Inne zmniejszenia
0,000,00
II.Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
119 812 928,30106 275 049,90
III.Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)
96 485 264,7791 821 686,76
III.1.zysk netto (+)
19 824 848,3923 152 610,57
III.2.strata netto (-)
43 699 522,1047 879 307,00
IV.Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych
139 340 166,80153 793 529,94
V.Fundusz (poz. II+,-III-IV)
11 879 458,5110 741 279,03
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy
2011-04-29

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna (GP)
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Zestawienie zmian w funduszu
gospodarstwa pomocniczego
sporządzony na dzień
31-12-2010
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Stan na koniec roku poprzedniegoStan na koniec roku bieżącego
I.Fundusz jednostki na początku okresu (BO)
172 533,36164 389,25
I.1.Zwiększenie funduszu (z tytułu)
0,000,00
I.1.1.Zysk bilansowy za rok ubiegły
0,000,00
I.1.2.Zrealizowane wydatki budżetowe
0,000,00
I.1.3.Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki
0,000,00
I.1.4.Środki na inwestycje
0,000,00
I.1.5.Aktualizacje środków trwałych
0,000,00
I.1.6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje
0,000,00
I.1.7.Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek
0,000,00
I.1.8.Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,000,00
I.1.9.Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący
0,000,00
I.1.10.Inne zwiększenia
0,000,00
I.2.Zmniejszenia funduszu jednostki
0,000,00
I.2.1.Strata za rok ubiegły
0,000,00
I.2.2.Zrealizowane dochody budżetowe
0,000,00
I.2.3.Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły
0,000,00
I.2.4.Dotacje i środki na inwestycje
0,000,00
I.2.5.Aktualizacja środków trwałych
0,000,00
I.2.6.Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji
0,000,00
I.2.7.Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek
0,000,00
I.2.8.Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,000,00
I.2.9.Inne zmniejszenia
0,000,00
II.Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
55 465,758 539,22
III.Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)
63 609,8673 101,66
III.1.zysk netto (+)
0,000,00
III.2.strata netto (-)
0,000,00
IV.Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych
164 389,2599 826,81
V.Fundusz (poz. II+,-III-IV)
-1 837,970,00
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy
2011-04-29

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki